Dictàmens pericials:

Des de l’any 2003 hem dut a terme més de 200 dictàmens relatius a camins, servituds de pas i termenals de finques, tant per a clients públics com privats, havent actuat com a pèrits geògrafs en uns 50 procediments judicials.