El nostre treball

Inventaris de camins municipals

Un inventari de camins és un registre administratiu que identifica i descriu els camins públics de titularitat municipal. L’elaboració de l’inventari és una obligació legal del municipi que estableix la Llei Municipal i de Règim Local.

Dictàmens pericials

El dictamen pericial és un document tècnic amb valor probatori (prova pericial).
El dictamen pericial geogràfic en l’àmbit dels camins rurals sol tenir les següents finalitats:
1. Determinar la seva titularitat (pública o privada) i la tipologia (p.e. l’amplada); 2. Documentar l’existència de servituds de pas o demostrar la necessitat objectiva del seu establiment i característiques (traçat i amplada).

Projectes de camins i xarxes

El disseny, el condicionament i l’equipament de camins o xarxes de camins per a la pràctica del senderisme i el cicloturisme és un àmbit addicional d’interès per a Camí General.
Els nostres projectes i propostes parteixen del reconeixement del valor patrimonial intrínsec dels camins històrics, del respecte i la comprensió de les necessitats dels usuaris, i de la importància social de les noves demandes de mobilitat no motoritzada o dolça al servei del desenvolupament sostenible: